Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Pacjentów ESCM „KORT”

 

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

ESCM „KORT” Sp. z o. o., kontakt e-mail: biuro@kortklinika.pl .

 

CELE W JAKICH BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

 1. Świadczenia usług medycznych oraz realizacji obowiązku przechowywania dokumentacji medycznej na podstawie:
  • art. 6 ust.1, lit. c RODO* (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia na podstawie prawa państwa członkowskiego)
 2. Obrona przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO* (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora polegających na dbaniu o wizerunek i dochodzenie swoich praw).

 

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:

ESCM „KORT” będzie przekazywać (w odpowiednich sytuacjach powierzać do przetwarzania) dostawcom usług i oprogramowania komputerowego wspomagającego zarządzanie podmiotem leczniczym, podmiotom nadzorującym działalność ESCM „KORT” w zakresie świadczenia usług medycznych. Odbiorcami Państwa danych będą również podmioty upoważnione na podstawie przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, podmioty o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia, podmioty prowadzące rejestry usług medycznych w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów, podmioty, którym udostępniono dane w związku ze zleceniem dodatkowych badań czy konsultacji medycznych, dostawcy usług prawnych w przypadku konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami, podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych.

 

CZAS PRZEZ JAKI BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ PAŃSTWA DANE OSOBOWE:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r.
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz mając na względzie pozostałe przepisy prawa dotyczące działalności medycznej przez okres maksymalnie 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej.

 

PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU NASTĘPUJĄCE PRAWA WYNIKAJĄCE Z RODO:

 • prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (w tym uzyskania kopii danych),
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (w uzasadnionych przypadkach),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH: Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi realizację celu związanego z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE